Mensendieck Elzenstraat
Vanaf 25 mei 2018 is de nieuwe Europese privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt als in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

WIE IS DE VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING VAN UW
PERSOONSGEGEVENS?

Mensendieck praktijk Elzenstraat te Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Onder verwerking persoonsgegevens verstaan wij alle handelingen met betrekking tot het verzamelen, vastleggen, verstrekken, doorzending, raadplegen, samenbrengen, bewaren, ordenen en gebruiken van persoonsgegevens.

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens wanneer u persoonlijk, telefonisch, per mail of via het contact- of afsprakenformulier op de website www.mensendieck-elzenstraat.nl een afspraak maakt, of via deze kanalen informatie aanvraagt. Wij zullen uw persoonsgegevens opslaan in het software systeem Intramed ( https://www.intramed.nl/ ) voor het maken van een afspraak, een behandelplan en het declareren van uw nota bij de zorgverzekeraar.
Een verwerkersovereenkomst is nodig met alle partijen die gegevens voor u verwerken.
Hier kunt u alle aangepaste voorwaarden en verwerkersovereenkomsten van de diensten van Intramed vinden. Mensendieck Elzenstraat zal de volgende gegevens persoonsgegevens opslaan:
-Voor- en achternaam
-Adresgegevens
-Telefoonnummer
-E-mailadres
-Geboortedatum
-Geslacht
-Burgerservicenummer
-Medische gegevens; (geestelijke) gezondheid en psychische en/of lichamelijke klachten.

Mensendieck Elzenstraat verzamelt de gegevens ten behoeve van de
volgende doeleinden:
-om u telefonisch of per mail te benaderen om een afspraak vast te leggen of gevraagde informatie te verstreken
-om u volgens de restricties van de zorgverzekeraar te behandelen
-om te voldoen aan de wettelijke verplichting en belang van u ten aanzien van de verslaglegging van uw behandeling
-om uw nota voor behandeling(en) in te dienen bij de zorgverzekeraar ten behoeve van de declaratie(s)
-om, indien nodig, de voortgang van uw behandeling te rapporteren aan uw (huis)arts. Dit altijd in overleg en schriftelijke toestemming van u.
-om u een eventuele factuur te kunnen mailen op basis van verrichte werkzaamheden
-om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving voor het behandelen van klachten of geschillen

DELEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Wij sturen of delen uw persoonsgegevens alleen met andere instanties ten behoeve van:
het declaratieproces van uw zorgverzekeraar
een behandeling bij een andere zorgverlener, indien een behandeling daar zinvol wordt geacht. We zullen hiervoor altijd schriftelijk toestemming aan uw vragen. Ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde een wettelijk voorschrift die de zwijgplicht van de zorgverlener doet opheffen.

ZORGVERZEKERAARS NEDERLAND
Mensendieck Elzenstraat heeft zorgcontracten met alle zorgverzekeraars in Nederland, waardoor we een ieder kunnen behandelen. Dit alles volgens de eisen van het kwaliteitsregister die zijn opgesteld door het VvOCM. Wij zijn BIG geregistreerd en werken volgens de WGBO.

Alle zorgverzekeraars hebben hun eigen verantwoordelijkheid jegens de AVG wet. Lees hier welke verantwoordelijkheden zorgverzekeraars hebben ten aanzien heeft van persoonsgegevens, en welke strenge regels er gelden
wanneer een zorgverzekeraar extra informatie vraagt aan de zorgverlener voor een materiƫle controle.

GEGEVENSVERWERKING EN BEWAARTERMIJN IN NEDERLAND
Uw persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt in Nederland. Gegevens worden niet langer bewaard dan vijf jaar (digitaal en/of schriftelijk) of voor het doel noodzakelijk, met uitzondering van wettelijke verplichtingen (minimaal 15 jaar na beƫindiging van de laatste behandeling, zie de WGBO).
De bewaartermijn kan dus per doel verschillen.